Ochrana súkromia

Prosím pozorne si prečítajte vyhlásenie spoločnosti Jober s.r.o. o ochrane Vašich osobných údajov.

Vzťahy vznikajúce v súvislosti s poskytnutím Vašich osobných údajov, najmä ochrana Vašich práv pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


Prevádzkovateľom na účely zákona je spoločnosť Jober s.r.o. Múzejná 5101/14a, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50111272, (ďalej len „prevádzkovateľ“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka č. 38540/T, v mene ktorej spracovávajú osobné údaje aj sprostredkovatelia, najmä:

 1. dodávateľ účtovníckych služieb zabezpečujúci riadne vedenie účtovníctva, daní, miezd a odvodov a predpísanej evidencie prevádzkovateľa a
 2. užívateľskí zamestnávatelia, ktorí uzatvorili zmluvu o dočasnom pridelení zamestnanca.

Vaše požiadavky alebo otázky ohľadne spracovania osobných údajov môžete adresovať emailom na adresu: jober@jober.sk , alebo poštou na , Jober s.r.o. Múzejná 5101/14a, 929 01 Dunajská Streda, (ďalej len „kontaktná adresa“).

 

Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

Účelom spracovania osobných údajov je:

 1. uzatvorenie pracovnej zmluvy, uzatvorenie dohody o dočasnom pridelení alebo inej zmluvy s prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby sám alebo sprostredkovateľmi v mene prevádzkovateľa,
 2. uzatvorenie a plnenie zmluvy o sprostredkovaní zamestnania za úhradu,
 3. umožnenie plnenia vzájomných záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, zo zmluvy o sprostredkovaní zamestnania za úhradu alebo z iného zmluvného vzťahu,
 4. zodpovedanie otázok zaslaných cez dopytový formulár na webovej stránke prevádzkovateľa, na základe žiadosti dotknutej osoby,

(ďalej len „účely uzatvorenia pracovného vzťahu a plnenia záväzkov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z iného zmluvného vzťahu alebo zodpovedanie dotazu”),

právnym základom spracovania osobných údajov na účely uzatvorenia pracovného vzťahu a plnenia záväzkov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z iného zmluvného vzťahu alebo zodpovedanie dotazu je v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona zabezpečenie plnenia zmluvných záväzkov, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo potreba vykonania opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné pracovnoprávne vzťahy v zmysle zákonníka práce, zodpovedanie otázok cez dopytový formulár) na základe žiadosti dotknutej osoby;

5. plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa (zamestnávateľa, užívateľského zamestnávateľa) alebo dotknutej osoby najmä v oblasti pracovného práva, služieb zamestnanosti, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany, verejného zdravotného poistenia, finančného práva a účtovníctva podľa osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy,

(ďalej len „účely vedenia účtovníctva, daní, miezd a odvodov a predpísanej evidencie“),

právnym základom pre spracovanie osobných údajov na účely vedenia účtovníctva, daní, miezd a odvodov a predpísanej evidencie sú zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona osobitné predpisy, najmä zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

6. uplatnenia nárokov z pracovnoprávneho vzťahu, obchodného alebo z iného právneho vzťahu a z ďalších práv alebo právom chránených záujmov prevádzkovateľa, dotknutej osoby najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní,

(ďalej len „účely ochrany oprávnených záujmov”),

právnym základom spracovania osobných údajov na tieto účely je ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa, dotknutej osoby alebo tretej strany v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov. Vymedzenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa je určený v bode č. 6. Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovatelia sú oprávnení spracovávať osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu aj bez súhlasu dotknutej osoby za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a je oprávnený poskytnúť osobné údaje inej fyzickej alebo právnickej osobe, avšak iba za účelom a len ak je to nevyhnutné na ochranu práv alebo právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby uplatňovaných najmä v administratívnom, súdnom alebo vykonávacom konaní,

7. príprava a zasielanie všeobecných marketingových správ – newslettra a príprava a zaslanie individuálnej pracovnej ponuky, ktorá čo najviac spĺňa záujem a požiadavky zamestnanca, záujemcu o zamestnanie (dotknutú osobu), najmä na pracovnú pozíciu, mzdu (plat), miesto a čas výkonu práce, požadované kvalifikačné predpoklady (prax, vzdelanie) a inú charakteristiku pracovnej pozície požadovanú zamestnancom alebo záujemcom o zamestnanie, ktorá je ponúkaná na základe vyhodnocovania záujmov alebo osobných preferencií poskytnutých dotknutou osobou a na základe vyhodnocovania údajov dotknutej osoby o predchádzajúcich pracovných vzťahoch u zamestnávateľa a u užívateľských zamestnávateľov.

(ďalej len „účely prípravy individuálnej ponuky zamestnania, marketingovej komunikácie a skvalitnenia poskytovaných služieb”),

právnym základom spracovania osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky zamestnania, marketingovej komunikácie a skvalitnenia poskytovaných služieb je Váš preukázateľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na tieto účely v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať;

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám alebo sprostredkovateľmi v mene prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne, v tomto rozsahu (kategóriách):

 1. v prípade dotknutej osoby – zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie
  1. meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul, podpis, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť (občianstvo), pohlavie, trvalé, prechodné bydlisko zamestnanca, manželky a detí, údaje o vzdelaní, spôsobilosť na právne úkony, telefonický a emailový kontakt, číslo bankového účtu,
  2. rodinný stav, počet vyživovaných detí, pracovné zaradenie, druh pracovného vzťahu, dátum začiatku, údaje o dočasnom pridelení užívateľskému zamestnávateľovi, dátum a dôvod skončenia pracovného vzťahu, názov pracoviska, pracovné zaradenie, zložky mzdy alebo tarifného platu, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia (pokuty, náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím), údaje o odpracovaných hodinách, o nároku a čerpaní dovolenky, náhradného voľna, o prekážkach v práci, údaj o invalidite, o zmenenej alebo zníženej pracovnej spôsobilosti a s ňou súvisiacich obmedzeniach, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch vrátane údajov z potvrdení predchádzajúcich zamestnávateľov, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných, údaje o bezúhonnosti, o tehotenstve, o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, o dočasnej práceneschopnosti, o poberaní prídavkov na deti, daňového bonusu, štátnych sociálnych dávok, o neoprávnene prijatých dávok alebo preddavkov sociálneho poistenia (najmä nemocenského, dôchodkového) alebo štátnych sociálnych dávok, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť, údaje o priznaní dôchodku a o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplatených dôchodkov, údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovni, osvedčenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, údaje o pracovnej praxi, o školeniach a získaných certifikátoch alebo oprávneniach (napr. o oprávneniach viesť motorové vozidlá, oprávnenie viesť vysokozdvižný vozík, zváračský preukaz, alebo iné obdobné oprávnenia), znalosť cudzích jazykov, počítačové znalosti, ďalšie schopnosti a záujmy, termín možného nástupu do práce, ochota pracovať na zmeny, fotografia tváre (na účely preukazu), údaje o dĺžke expozície a faktorov práce a pracovného prostredia, o výsledkoch posúdenia zdravotných rizík pracovnej zdravotnej služby a
  3. ďalšie osobné údaje uvádzané v životopise, ďalšie údaje nevyhnutné na výkon práv a povinností súvisiacich s poistením v zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a s doplnkovým dôchodkovým poistením, najmä technické identifikátory používané pri elektronickom styku priradené dotknutej osobe,
 2.  v prípade dotknutej osoby – fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom alebo právnickej osoby
 • meno a priezvisko, titul, obchodné meno podnikateľa fyzickej osoby, dátum narodenia,
 • meno a priezvisko, titul štatutára alebo inej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby alebo podnikateľa fyzickej osoby,
 • bydlisko / miesto podnikania (ulica, súpisné/orientačné číslo, obec, PSČ, štát)
 • IČO, DIČ, prípadne IČ DPH,
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa, príp. iný komunikačný kontakt),
 • história plnenia zmluvných záväzkov.

 

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je potrebné pre uzavretie zmluvy s dotknutou osobou a na plnenie z nej vyplývajúcich záväzkov a pre plnenie súvisiacich zákonných daňových, odvodových a evidenčných povinností prevádzkovateľa.

Ak neposkytnete osobné údaje ani len v rozsahu potrebnom pre identifikáciu zmluvnej strany, jeho následkom je nemožnosť uzatvorenia zmluvy. Ak neposkytnete osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre identifikáciu zamestnanca na účely služieb zamestnanosti, sociálneho, (dôchodkového), zdravotného poistenia, daňovej evidencie a plnenia záväzkov z pracovnoprávneho vzťahu, jeho následkom je nemožnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy. Ak neposkytnete ďalšie potrebné osobné údaje preukazujúce Vašu kvalifikáciu a oprávnenia, následkom je nemožnosť výkonu oprávnení v rámci pracovnoprávneho vzťahu, ktorých výkon je podmienený preukázaním osobitnej spôsobilosti týmito ďalšími osobnými údajmi. Neposkytnutím ostatných osobných údajov je obmedzená možnosť ponúkať záujemcovi o zamestnanie alebo zamestnancovi vhodné pracovné miesto, ktoré čo najviac spĺňa záujem a požiadavky zamestnanca, záujemcu o zamestnanie.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ neprevádzkuje automatizované individuálne rozhodovanie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú dotknutej osoby alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Máte zo zákona právo vždy namietať, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú.

Dovoľujeme si Vás informovať, že na účely uzatvorenia pracovného vzťahu a plnenia záväzkov z pracovnoprávneho vzťahu, alebo ak ste poskytli súhlas na spracovanie osobných údajov na účely prípravy individuálnej ponuky zamestnania a skvalitnenia poskytovaných služieb, prevádzkovateľ prevádzkuje profilovanie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov vyhodnocujúce Vami poskytnuté osobné údaje a údaje o Vašich predchádzajúcich pracovných vzťahov u užívateľských zamestnávateľov. Cieľom profilovania je výber vhodných pracovných ponúk a zaslanie individuálnej pracovnej ponuky, ktorá čo najviac spĺňa Váš záujem a Vaše požiadavky o zamestnanie, najmä požiadavky na pracovnú pozíciu, mzdu (plat), miesto a čas výkonu práce, požadované kvalifikačné predpoklady (prax, vzdelanie) a iné charakteristiky pracovnej pozície, ktoré požadujete. Profilovanie nemá žiadne právne účinky, ktoré by sa týkali Vás alebo by Vás obdobne významne ovplyvňovali.

 

Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ ani sprostredkovatelia spracovávané osobné údaje dotknutej osoby nezverejňujú ani neprenášajú do tretích krajín.

Kategórie príjemcov osobných údajov dotknutej osoby sú:

 • užívateľský zamestnávateľ, s ktorým prevádzkovateľ uzavrel zmluvu o dočasnom pridelení zamestnancov,
 • Sociálna poisťovňa,
 • príslušná doplnková dôchodková správcovská spoločnosť, (III. pilier)
 • príslušná zdravotná poisťovňa,
 • štáte orgány vykonávajúce správu, najmä na úsekoch služieb zamestnanosti, inšpekcie práce, finančnej správy (daňový úrad), pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany, verejného zdravotného poistenia a verejného zdravia, archívov, podľa osobitného predpisu,
 • dodávateľ poskytujúci právne služby (uzatváranie zmlúv a uplatňovanie nárokov),
 • dodávateľ spracovávajúci účtovníctvo prevádzkovateľov a jej audit,
 • dotknutá osoba dožadujúca sa svojich práv.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby sám alebo sprostredkovateľmi v mene prevádzkovateľa na:

 • účely uzatvorenia pracovného vzťahu a plnenia záväzkov z pracovnoprávneho vzťahu alebo z iného zmluvného vzťahu alebo zodpovedanie dotazu a na účely ochrany oprávnených záujmov až do 10 rokov po zániku pracovnoprávneho vzťahu, 70 rokov pri výkone práce vo verejnom záujme, 50 rokov v štátnej službe, určené osobitnými predpismi a v zmysle registratúrnych predpisov, do doby zániku záväzkovoprávneho vzťahu založeného zmluvou a úplným vysporiadaním práv a povinností zmluvných strán zo zmlúv vyplývajúcich a do 9 mesiacov v prípade osobných údajov tákajúcich sa zodpovedania otázok zaslaných cez dopytový formulár, na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • na účely vedenia účtovníctva, daní, miezd a odvodov a predpísanej evidencie až do doby predpísanej osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení, zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • účely prípravy individuálnej ponuky zamestnania, marketingovej komunikácie a skvalitnenia poskytovaných služieb počas 9 mesiacov od udelenia súhlasu, ak nedôjde skôr k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutou osobou. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovatelia bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Zachovanie integrity a dôvernosti osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať, že prevádzkovateľ a sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov.

 

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby môžete uplatňovať písomne adresovanej prevádzkovateľovi emailom na adresu: jober@jober.sk , alebo poštou na kontaktnú adresu Jober s.r.o. Múzejná 5101/14a, 929 01 Dunajská Streda

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona na účely ochrany oprávnených záujmov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie a preto ani nebude ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Hoci prevádzkovateľ ani sprostredkovatelia neprevádzkujú žiadne automatizované rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, dotknutá osoba má zo zákona právo namietať,aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

 

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa:

 • potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • prístup k týmto osobným údajom a
 • informácie o:
  • účele spracúvania osobných údajov,
  • kategórii spracúvaných osobných údajov,
  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
  • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz ak,

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona (na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa prechádzajúceho odseku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak ide o spracovane osobných údajov dotknutej osoby založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutom samotnou dotknutou osobou alebo ak je spracúvanie osobných údajov založené na zmluvnom vzťahu, ktorého je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Uplatnením práva na získanie a prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo podľa na výmaz osobných údajov.

 

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Hoci prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osoby len na základe právnych základov uvedených v článku I., prejav odvolania súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sú prevádzkovateľ a sprostredkovateľ oprávnení spracovávať aj bez súhlasu dotknutej osoby na účely:

 • plnenia zmluvných záväzkov po uzatvorení zmluvy,
 • ochrany oprávnených záujmov až do doby zániku pracovnoprávneho vzťahu a úplného vysporiadania práv a povinností,
 • vedenia účtovníctva, daní, miezd a odvodov a predpísanej evidencie.

 

Právo práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona na Úrade pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

25.05.2018

Jober s.r.o.